IQUA

L'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) es va crear l'any 2001 mitjançant el Decret 131/2001, de 30 de novembre. L'IQUA és un òrgan administratiu sense personalitat jurídica pròpia, adscrit a la Direcció General de Medi Rural i Marí.

L'IQUA és l'encarregat de centralitzar totes les competències, a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de la promoció i el control de la qualitat agroalimentària.

L'IQUA s'estructura en dues àrees: Àrea de Promoció de la Qualitat, a la qual correspon desenvolupar les tasques relacionades amb la promoció i millora de la qualitat, i Àrea de Control de Qualitat, a la qual correspon la verificació de la qualitat de la producció agroalimentària.

Àrea de Promoció de la Qualitat

L'àrea de promoció de la qualitat té com a funcions generals les de millorar i promocionar la qualitat dels productes agraris i agroalimentaris, tant industrials com artesans.

Tot seguit es relacionen les principals funcions específiques de l'àrea de promoció:

· El disseny i la gestió de programes i accions per a la millora de la qualitat dels productes agroalimentaris.

· Redacció i tramitació de disposicions en matèria de denominacions de qualitat.

· L'organització i l'assessorament d'organismes i associacions de control de la qualitat.

· El control i l'auditoria del sistema de gestió de la qualitat dels Consells Reguladors.

· L'elaboració i el manteniment actualitzat de les dades estadístiques relacionades amb els productes amb denominació de qualitat de les Illes Balears.

;
Àrea de Promoció de la Qualitat
Àrea de Control de la Qualitat
L'Àrea de Control de la Qualitat desenvolupa tasques de control oficial d'aliments i de mitjans de producció (pinsos, adobs, productes fitosanitaris, additius, etc.) amb la finalitat de protegir els interessos dels pagesos, ramaders i industrials agroalimentaris, així com la de garantir la lleialtat de las transaccions comercials.

Tot seguit s'enumeren les principals funcions específiques de l'àrea de control de la qualitat:

La realització, directa o indirecta, de proves pericials i/o analítiques de productes i mitjans de producció agroalimentaris.

El control i la certificació de la procedència dels vins amb Indicació Geogràfica, o begudes espirituoses amb Denominació Geogràfica, de les Illes Balears.

El control i la certificació de la qualitat dels productes amb denominació de qualitat que no disposin d'un organisme de certificació reconegut.

La transferència d'informació entres els organismes encarregats del control oficial d'aliments.

La comunicació als organismes competents en matèria de salut pública, consum, sanitat animal i/o sanitat vegetal dels fets detectats relacionats amb les seves competències.

Informar i tipificar els fets detectats a les inspeccions i trametre les actuacions al Departament Jurídic.;
Àrea de Control de la Qualitat
Logo Govern